The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> การพำนักในเอเชีย

การรู้จักปฏิบัติตัวและความรับผิดชอบของผู้ที่จะไปพำนักในเอเชียที่เพิ่มขึ้น

            จากประสบการณ์แล้ว เพรพอาเซียรู้ว่าความรู้ทางวัฒนธรรมและการประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีนั้น เป็นปัจจัยหลักในการปรับตัวและการสร้างความพึงพอใจสำหรับผู้ที่จะไปพำนักอยู่ในเอเชีย และยังมีผลโดยตรงต่อการบรรลุภารกิจอีกด้วย

การจัดเตรียมการพำนักพิงในเอเชียของเพรพอาเซียจะพัฒนาการปรับตัวในด้านความสัมพันธ์ของผู้ที่จะไปพำนักอยู่ในเอเชีย และช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับชีวิตรูปแบบใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ การเตรียมตัวดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างความสบายใจเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชิน เพื่อที่จะได้นำความสามารถด้านเทคนิคและทางความคิดมาใช้ได้เต็มที่

            หลักสูตรอบรมของเพรพอาเซียจะเสริมสร้างและเพิ่มพูนความสามารถต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ที่จะไปพำนักพิงมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความเชื่อมั่นในความสามรถของตนเอง ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของเพรพอาเซีย คือ การสร้างความพร้อมในการเข้าหาผู้คนในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่จะไปพำนักพิง โดยเน้นความสามารถในการคิดริเริ่ม การมองโลกในแง่ดี และการเปิดใจเข้าหาผู้อื่น

ความรู้ด้านสภาพสังคมก็มีส่วนให้ผู้ที่จะไปพำนักในเอเชียได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตัวต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และลูกจ้างอย่างถูกต้อง ซึ่งการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมนั้น จะช่วยพัฒนาทัศนคติอันดีที่จะเพิ่มโอกาสในการปฎิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี