The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> บุคลากรชาวเอเชีย

การสร้างความกลมกลืมของบุคลากรชาวเอเชียในบริษัท

เพรพเอเชีย ยังนับเป็นกลุ่มชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส และในประเทศของตน โดยประกอบไปด้วยผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบในบริษัทต่างๆ หรือในองค์กรภายในประเทศ และในหน่วยงานท้องถิ่น ที่ต้องทำงานร่วมกับชาวยุโรป ซึ่งสมาชิกชาวเอเชียของเพรพเอเชียทั้ง 450คนได้ถูกฝึกฝนการเจรจาธุรกิจในยุโรปแล้ว

บุคลากรเชื้อสายเอเชียโดยทั่วไปเป็นการรวมกลุ่มกันทั้งในเอเชีย และในยุโรป แต่การประพฤติตนและหลักการคิดก็ยังเป็นแบบชาวเอเชีย

ถึงแม้ว่าการนำเสนอตามสื่อ ในวรรณคดี หรือความหรูหราที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสมองว่าประเทศแถบเอเชียมีความโรแมนติกและเป็นชนชาติที่ค่อนข้างคิดบวกแล้ว แต่ในชีวิตการทำงานจริงๆมีความตรงกันข้ามกันอย่างมากเนื่องจากพนักงานที่เข้าทำงานใหม่นั้นค่อนข้างขาดความพร้อมในการเตรียมงาน

บุคลากรชาวเอเชียนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนในด้านการทำงานร่วมกันเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผล กล่าวคือการสร้างความกลมกลืนให้กับบุคลากรชาวเอเชียในทีมทำงานนั้นจะต้องมีการเตรียมการที่มีลักษณะเฉพาะ และการฝึกอบรมของเพรพเอเชียจะช่วยให้คุณได้ใช้ความสามรถเฉพาะตนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ของทุกคน