The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> > การจัดอบรมนานาวัฒนธรรม

เพรพอาเซียจะทำให้การปรับตัวในการทำงานง่ายขึ้นเพื่อที่คุณจะสามารถทำงานร่วมกับหุ้นส่วนได้ง่ายขึ้น สำหรับการดำเนินการนั้น เพรพอาเซียจะรวบรวมทีมผู้ชำนาญการที่ได้รับการยอมรับจากประเทศนั้นๆ ผู้ชำนาญการด้านการทำสนธิสัญญา ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่เคยไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ และเจ้าของประเทศนั้นๆอีกด้วย

 

สำหรับผู้ที่สนใจ

 • -          ผู้ที่จะไปพำนักอยู่ในประเทศแถบเอเชีย
 • -          พนักงานชาวเอเชียที่จะมาอยู่ในประเทศแถบยุโรป
 • -          คู่สามีภรรยาและครอบครัวที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ
 • -          ผู้ที่จะต้องไปทำภารกิจในระยะเวลาจำกัด เช่น หัวหน้างาน นักธุรกิจ ช่างเทคนิค ฝ่ายการขาย อาสาสมัครในบริษัทต่างประเทศ เป็นต้น
 • -          ผู้ที่มีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระดับนานาชาติ
 • -          พนักงานที่มีเพื่อนร่วมงานชาวเอเชียตั้งแต่อยู่ในยุโรป
 • -          หัวหน้าทีม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กงสุล

 

เนื้อหาการอบรม

 • -          ภูมิศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา
 • -          สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
 • -          สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • -          ความสัมพันธ์และการปฏิบัติตัวในที่ทำงาน
 • -          วิธีการติดต่อสื่อสารและการต่อรองเจรจา
 • -          การรับสมัครงานและการบริหารจัดการบุคคลในพื้นที่
 • -          การใช้ชีวิตทั่วไป เช่น ภาษา ที่พัก สถานศึกษา การจับจ่ายใช้สอย สุขภาพ งานอดิเรก การเดินทาง เป็นต้น

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • -         สัมมนาตามความประสงค์ซึ่งจะจัดอบรมตามสถานที่ เช่น การอบรมระหว่างหนึ่งถึงสามวันซึ่งจะพิจารณาตามความต้องการของแต่ละคน
 • -         การสัมมนาระหว่างบริษัทที่จะจัดขึ้นตามปฏิทินรายปี หรือตามแต่ความต้องการ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิก หมวดหมู่ ข่าวสาร / การฝึกอบรมระหว่างบริษัท” )
 • การฝึกอบรมนานาวัฒนธรรมริเริ่มตามรูปแบบของโครงการด้วยการชี้แนะทีมงาน

 

ชาวเพรพอาเซี่ยนทั้งเอเชียและยุโรปได้ผ่านการอบรมนานาวัฒนธรรมแล้วกว่า 2,400 คน