The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ทีมผู้ชำนาญการพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปด้านธุรกรรมบริษัท

ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศแถบทวีปเอเชีย

ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงนานาวัฒนธรรมเป็นอย่า

ผู้ที่มีประสบการณ์ในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ผู้ชำนาญทางด้านการส่งออกและการพำนักพิงทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ชำนาญทางด้านการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม

ผู้ที่เข้าใจถึงสังคมของบริษัทและระบบราชการท้องถิ่น (การประพฤติตนในเครือข่ายที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับนานาชาติ)

การใช้เครือข่ายในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเจรจาในระดับนานาชาติ

ผู้มีเครือข่ายของทีมงานในพื้นที่

 

Bruno Neil2 large
Bruno Neil
President of PrepAsia
Photo Camille PAINEAU
Camille Paineau
Development Manager